Alimenty na dziecko – jak uzyskać?

Utrzymywanie dziecka, zaliczane jest do obowiązków rodziców nawet w przypadku, kiedy nie mieszkają oni razem albo nie pozostają w związku małżeńskim. Jeżeli jeden z rodziców odejdzie i zostawi pociechę pod opieką drugiego z rodziców albo osób trzecich, wówczas osoba sprawująca opiekę, może się starać o alimenty na dziecko. 

Alimenty – dla kogo są przeznaczone? 

Alimenty mogą przysługiwać: rodzeństwu oraz krewnym w linii prostej, dzieciom, małżonkom, rodzeństwu, kobietom w czasie oczekiwania na urodzenie dziecka i w okresie pierwszych trzech miesięcy po porodzie.

Jakie są zasady przyznawania? 

Alimenty na dziecko, są najprościej mówiąc kosztami utrzymania, dlatego też, może wystąpić o nie ta osoba, u której pociecha przebywa. Obowiązek alimentacji cieszy na rodzeństwie oraz na krewnych w prostej linii. Między dziećmi a rodzicami, występuje stosunek pokrewieństwa stopnia pierwszego w linii prostej, zatem sprawy o alimenty na dziecko, tyczą się zwykle rodziców. Jeżeli dzieci przebywać będą z matką, to ona zyskuje prawo do występowania o alimenty na poczet dzieci.

Kiedy dziecku nie będą się należały alimenty?

Małoletniemu dziecku, alimenty będą się bezwzględnie należały. Jedynym wyjątkiem od tejże zasady będzie przypadek, kiedy dziecko jest posiadaczem jakiegoś majątku. Jeżeli dochody z tegoż majątku, będą wystarczające na poczet pokrycia kosztów utrzymywania pociechy.

W przypadku dziecka pełnoletniego, uchylenie obowiązku alimentacji, może mieć miejsce w pary sytuacjach: kiedy dziecko nie dokłada żadnych starań, ażeby móc się samodzielnie utrzymać, jeśli żądanie alimentów przez pociechę pozostaje sprzeczne z zasadami społecznego współżycia, kiedy płacenie alimentów narazi rodzica na duży uszczerbek.

Postępowanie o alimenty krok po kroku

Przede wszystkim, konieczne będzie złożenie pozwu o alimenty do właściwego Sądu. W pozwie, muszą być zawarte dane osobowe pozwanego oraz powoda. Należy zaznaczyć, iż jest to pozew o przyznanie alimentów, oraz wyliczyć ich odpowiednią kwotę i wpisać datę, od której powinny być wypłacane alimenty. Z urzędu sąd, nadaje takim sprawom rygor.

Skuteczne egzekwowanie alimentów – jak tego dokonać?

Jeśli osoba pozwana, będzie się uchylała od konieczności płacenia alimentów, sąd wydać może odpowiedni wyrok zawierający klauzulę wykonalności. Znaczy to, iż to komornik zajmie się ich odpowiednim egzekwowaniem. Alimenty mogą być potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia albo nawet ze świadczeń, które wypłacane są przez ZUS. Komornik samodzielnie przeprowadzi postępowanie i zadecyduje o metodzie egzekucyjnej.

Jeżeli działanie komornika pozostanie bez skutku, Policja może podejmować czynności celem ustalenia adresu zamieszkania dłużnika. Możliwe będzie nawet wypłacenie alimentów, jeżeli osoba będąca dłużnikiem przebywa obecnie w zakładzie karnym. Komornik winien w przeciągu 2 miesięcy wyegzekwować zaległe należności, po upływie wymienionego terminu poszkodowany, może się zgłosić do Funduszu Alimentacyjnego.

Dowiedz się więcej z bloga na stronie Kancelaria Radcy prawnego Lucyna Szabelska

About The Author

Dodaj komentarz